Kooli vastuvõtmise kord

Kooli reklaam

Tõrva Gümnaasiumi 10.klassi õpilaste vastuvõtu kord

 1. Tõrva Gümnaasiumis õpinguid jätkata sooviva õpilase lõputunnistusele kantud hinded, lõpueksamite hinded ja käitumishinne peavad olema vähemalt rahuldavad.
 2. Õpilased, kelle põhikooli lõputunnistusele kantavate hinnete keskmine on vähemalt 4,0 võetakse sooviavalduse esitamisel automaatselt 10.klassi õpilaste nimekirja.
 3. Vabade kohtade olemasolul konkureeritakse vabadele kohtadele pingerea alusel, mis koostatakse lõputunnistuse keskmiste hinnete alusel. Vabale kohale konkureerija lõputunnistuse hinnete keskmine peab olema vähemalt 3,5.

Dokumentide esitamine

 1. Tõrva Gümnaasium registreerib 10.klassi astuda soovijaid kooli kantseleis 28.juunist kuni 2.juulini 2021.
 2. Registreerimisel tuleb esitada:
  1. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  2. avaldus;
  3. foto õpilaspileti jaoks;
  4. foto õpinguraamatu jaoks;
  5. tervisekaart ja sünnitunnistus (õpilastel, kes ei lõpetanud põhikooli Tõrva Gümnaasiumis);
  6. suuna ja valikainete soovid (saab alla laadida ja täita).
 3. 10.klassi vastuvõetud õpilaste nimekiri suletakse 3.juulil 2021 ja avalikustatakse kooli kodulehel.
 4. Kui kooli 10.klassis on pärast vastuvõetud õpilaste nimekirja kinnitamist vabu kohti, siis võib kool eespool sätestatud tingimustel täiendavalt õpilasi vastu võtta.

Tõrva Gümnaasiumisse kaugemalt õppima asujatele pakub kool majutust loodetavasti sügisel avatavas uues õpilaskodus.

Tõrva Gümnaasium pakub gümnaasiumiastmes kahte õppesuunda: loodussuund ja sotsiaal-humanitaarsuund.

Loodussuuna valikained:

 • Anatoomia ja füsioloogia
 • Elementide keemia
 • Globaliseeruv maailm
 • Elu keemia
 • Rakendusbioloogia
 • Geoinformaatika
 • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond
 • Füüsika ja tehnika

Sotsiaal-humanitaarsuuna valikained:

 • Draama ja teater
 • Kirjandus ja film
 • Psühholoogia
 • Kirjandus ja ühiskond
 • Üldajalugu – Euroopa made ja Ameerika Ühendriikide ajalugu
 • Üldajalugu – tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
 • Inimene ja õigus
 • B1 võõrkeele lisakursus

Kõigil õpilastel on võimalus valida aineid vabade valikainete seast, kursused on ühised 10.-12.klassile.

 • Autoõpetus
 • Riigikaitse
 • Usundiõpetus
 • Majandus- ja ettevõtlusõpetus
 • Ehituslikud puidutööd
 • Käsitöö
 • Kokandus
 • Veebidisain
 • Robootika
 • Maali- ja kirjakunstikursus
 • Arvuti igapäevaelus
 • Rakenduse loomise ja programmeerimise alused
 • Karjääriõpetus
 • Peotants
 • Fotograafia
 • Sportmängud
 • Etnogeograafia
 • Mehhatroonika ja robootika
 • Joonestamine
 • Andmebaaside algkursus
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Giidindus
 • C-võõrkeel (saksa või vene)
 • Rahvatants

Valikkursuste valikut saad vaadata kooli kodulehelt www.torva.edu.ee

 

Tõrva Gümnaasium alustab vastuvõttu 1. klassi

11:05 16. aprill 2021

Tõrva Gümnaasium alustab 2021/2022.õa 1.klassi õppima asuvate laste dokumentide vastuvõtmist 19.aprillist kuni 30.aprillini.

 

Jätkub vastuvõtt 1. klassi

10:40 14. mai 2020

Tõrva Gümnaasium jätkab 2020/2021.õa 1.klassi õppima asuvate laste dokumentide vastuvõtmist 18.maist kuni 29.maini.

Dokumente saab esitada kooli kantseleis tööpäeviti kell 9.00- 13.00

1.klassi astumiseks tuleb esitada:

1. taotlus (võimalik täita eelnevalt või kohapeal kantseleis) 
2. lapse sünnitunnistus
3. dokumendi foto 3x4 õpilaspileti jaoks
4. nõusolek lapse isikuandmete töötlemiseks (võimalik täita eelnevalt või kohapeal  kantseleis)


Uudiste arhiiv

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS