Infokiri: lähikontaktsete tuvastamine haridusasutustes, muudatused COVID tõendi küsimises, kiirtestimine koolides, infomaterjalid

14:56 12. november 2021

Haridusasutustes on jätkuvalt väga oluline viiruse levikut ohjata, et kontaktõpe ja õpilaste huvitegevused saaksid turvaliselt toimuda. Seetõttu jätkub üldhariduskoolides koolipere sõeltestimine ning valitsus on ka hiljutise korraldusega lihtsustanud haridusasutustes lähikontaktsete tuvastamist, mis hoiab kokku aega ja aitab hõlpsamini lähikontaktseid määratleda. Samuti võimaldatakse edaspidi ilma COVID tõendita kooliõpilastel käia klassiga õppekäikudel muuseumis või näitusel.

Valitsus lihtsustas haridusasutustes lähikontaktsete tuvastamist
Alates 15. novembrist saavad koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused Terviseametilt senisest täpsema info positiivse PCR-testi tulemuse saanud lapse kohta (nimi, testi tegemise aeg, nakkusohtliku perioodi andmed), et oleks võimalik tuvastada temaga koolis või lasteaias kokku puutunud inimesed. Terviseamet edastab info õpilase või lasteaialapse kohta, kes on andnud positiivse PCR testi tulemuse haridusasutuse juhile või tema määratud inimesele ning ka koolitervishoiuteenuse osutajale. Neile andmetele tuginedes saab haridusasutuse juht või tema määratud inimene teavitada nakatunud lapsega kokku puutunud inimestest Terviseametit, kes määrab lähikontaktsed.
Valitsuse korraldus ja seletuskiri

Muutus tõendamisnõude vanus
Valitsus täpsustas vanusepiiri, millest alates kehtib alaealistele tõendamisnõue neis tegevustes osalemiseks, kus on tarvis esitada COVID tõendit. Kui seni nõuti kontrollitud tegevustes vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse tõendamist alates 12. eluaastast, siis alates 15. novembrist on see piir 12 aastat ja 3 kuud. Kuna lapsed saavad end vaktsineerida alates 12-aastaseks saamisest ning Pfizeri vaktsiiniga kulub täieliku vaktsineerituse saavutamiseks kaheksa nädalat, võimaldab muudatus lastel vaktsineerimiskuur lõpetada enne, kui tõendamisnõue neile kehtima hakkab.

Õpilased saavad klassiga muuseumis ja näitusel käia tõendita
Kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilased saavad vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendamata lisaks huviharidusele, sportimisele, treenimisele ja täienduskoolitusele osaleda tõendita ka õppekavajärgsetel klassikülastustel muuseumides ja näitustel.
Valitsuse korraldus ja seletuskiri

Kiirtestimine koolides
Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, on kaks nädalat toimunud üldhariduskoolides õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine. Täname kõiki, kes on oma panuse kiirtestimise õnnestumisse andnud! Kiirtestimine jätkub vähemalt veebruarini. Edaspidine testimisvajadus sõltub viiruse levikust. Soovitame nüüd testida kaks korda nädalas ja keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. Kui koolijuht peab lähtudes kooli või piirkondlikust epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt vajalikuks, siis võib testimist jätkata ka nii nagu seni – testida kõiki koolipere liikmeid kolm korda nädalas.
Hetkel toimub testimine üldhariduskoolides, aga edaspidi hakatakse kogu koolipere testimist pakkuma ka kutseõppeasutustes. Kiirtestimise kohta leiab lisainfot ministeeriumi kodulehelt.

Vaktsiinide tõhustusdoosid
Soovitame haridustöötajatel kasutada võimalust teha tõhustusdoos. Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon leidis, et kui üldjuhul soovitatakse tõhustusdoosi kuue kuu möödumisel vaktsineerimisest, siis AstraZeneca ja Jansseni vaktsiinide puhul on esmase vaktsineerimiskuuri ja tõhustusdoosi vahelise intervalli lühendamine viiele kuule põhjendatud. Esmasest vaktsineerimiskuurist viie kuu möödumisel võib manustada tõhustusdoosi ka juhul, kui vaktsineerimiskuuri üks doosidest on tehtud AstraZeneca vaktsiiniga.Lisainfot leiab vaktsineeri.ee

Koondülevaated vaktsineerituse kohta ning koolikolded
Ülevaated koolikollete kohta ja õpilaste ning haridusvaldkonna vaktsineerituse andmed oleme koondanud ministeeriumi kodulehele eraldi alajaotusesse. Andmeid uuendatakse teisipäeviti.
Vaata täpsemalt

Koolipsühholoogide nõuandeliin
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on avatud tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad ning õpilased. Tasuta nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20.

Haridusvaldkonda puudutavate küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340, lisainfot leiab: https://www.hm.ee/et/koroona

Kõike head soovides
Haridus- ja Teadusministeerium

Viiruse leviku tõkestamine koolis

08:02 29. oktoober 2021

Haridusasutustes on väga oluline viiruse levikut ohjata, et kontaktõpe ja õpilaste huvitegevused saaksid jätkuda. Selleks on muudetud lihtsustatud karantiini korda. Samuti aitavad haridusasutusi avatuna hoida õpilaste regulaarne kiirtestimine ja vaktsineeritud koolipere. Soovitame kõigil haridus- ja noortevaldkonna töötajatel, kellel on vaktsineerimiskuurist möödunud 6 kuud, teha tõhustusdoos, et kaitset tugevdada. Jätkuvalt tuleb tähelepanu pöörata õppehoonete ventilatsioonile, kätehügieenile, õpilasi hajutada ja järgida kõiki viiruse levikut takistavaid meetmeid. Kuna nakkuse leviku oht on väga kõrge, siis palume tungivalt õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maske ja ka õpilastel tuleb kooli üldkasutatavates ruumides maski kanda.

Lihtsustatud karantiini kord uueneb ning laieneb huviharidusse ja noorsootöösse
Uus kord hakkab kehtima 1. novembrist. Koroonaviirusesse nakatunuga üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses lähikontakti sattunud õpilasel (kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saav) tuleb teha PCR-test alates kontakti 4. päevast. Kuni testi tulemuse selgumiseni tuleb ka haigussümptomiteta õpilasel koju jääda. Testima ei pea vaktsineeritud õpilased ega õpilased, kes on COVID-19 läbi põdenud. Uue korra järgi peavad pärast koolis, huvikoolis või noorsootööasutuses toimunud lähikontakti PCR-testi tegema ka kõik alla 12-aastased õpilased. Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane jätkata osalemist õppetöös ja huvitegevustes. See tähendab, et igal pool kehtib sama kord (seni on olnud erinevus koolis ja huvihariduses toimunud lähikontaktide korral käitumises). Juhul, kui õpilane ei ole testimisega nõus, tuleb tal olla 10 päeva karantiinis. Õpilane tohib pärast nakkusohutust tõendava PCR testitulemuse teadasaamist taas osaleda nii õppetöös kui ka kõigis huvitegevustes. See tähendab, et ka koolivälisele huviharidusele, huvitegevusele ja noorsootööle, aga ka õpilaste spordivõistlustele ning spordi- ja liikumisüritustele, hakkab kehtima sama regulatsioon. Juhul, kui õpilane ei ole nõus end testima, peab ta viibima 10 päeva karantiinis. Testimisest on vabastatud kõik vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud õpilased.

Ilma testimiseta saab lihtsustatud karantiini jääda ainult lasteaias või lastehoius toimunud lähikontakti korral eelkooliealine laps. See tähendab, et koolieelses lasteasutuses lähikontakti sattunud lapse puhul tuleb jälgida tervist ja kui tal ei ilmne haigussümptomeid, tohib ta lasteaia õppe- ja kasvatustöös osaleda. Väljaspool asutust toimuvatest ühistegevustest tohib ta osa võtta pärast 10 päeva möödumist lähikontaktist. Kui lähikontakt toimus väljaspool lasteasutust, näiteks kodus või huvitegevuses, tuleb jääda 10 päevaks karantiini.

NB! Täpsem info on leitav uuendatud juhendist ja selle lühikokkuvõttest

Valitsuse korraldus ja seletuskiri

Kiirtestimine koolides
Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, algab üldhariduskoolides novembrist 1.-12. klassi õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine. Esimesel kahel nädalal testivad end kõik kolm korda nädalas (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud), edaspidine testimiskorraldus vaadatakse vastavalt olukorrale üle. Tegemist on lapsesõbralike hõlpsalt õpilase enda poolt tehtavate kiirtestidega, mille tegemine on õpetaja juhendamisel kõigile jõukohane. Samu teste on testimiseks kasutatud Austrias nii koolides kui kodudes õpilaste ja õpetajate testimiseks. Õpetaja jagab tunni alguses testid, õpilased teevad testi ning 15 minuti pärast on tulemus teada. Testitegemise õpetuse leiab videojuhisest. Tegemist on ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja kiire. Soovitame testida esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel 1. tunni alguses. Positiivse testitulemuse saanud õpilane läheb koju ja vanem broneerib aja perearsti kaudu PCR-testimisele. Esialgu algab testimine üldhariduskoolides ja edaspidi hakatakse testimist pakkuma võimalusel ka kutseõppeasutustes. Täpsem info testimise kohta on saadetud üldhariduskoolidele eraldi.

12–17-aastased peavad esitama COVID tõendi, kehtib ka testitõend
Alates 1. novembrist peavad kontrollitud tegevustele pääsemiseks hakkama COVID tõendit esitama ka 12–17-aastased (kaasa arvatud). Vaktsineerimiskuuri läbimise või haiguse läbipõdemise tõendi kõrval kehtib alaealistele üritustele ja tegevustele pääsemiseks ka koroonaviiruse PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse tõend. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ning antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 enne üritust ning test peab olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt. Lisaks aktsepteeritakse ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemust. Alaealistele hakkab kehtima lisaks vaktsineerimise või läbipõdemise tõendile ka testitõend, kuna neile avanesid vaktsineerimisvõimalused oluliselt hiljem kui täiskasvanutele.

Alaealised ei pea hakkama COVID tõendit esitama huvihariduses ja -tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes ega sportimisel ja treenimisel. Kõigis nendes valdkondades kehtib lastele ja noortele samasugune testimise, lähikontaktsuse ja eneseisolatsiooni kord nagu koolielus.

Vähemalt 12-aastased peavad hakkama COVID tõendit esitama teatris, kontserdil ja kinos; meelelahutusteenustel, muuseumites ja näitustel, toitlustusasutustes kohapeal söömiseks-joomiseks; samuti saunades, spaades, veekeskustes jm. Tõendeid ei pea esitama õpilased tasemeõppes õppimisel.
Valitsus avaldab korralduse lehel kriis.ee

COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosid haridus- ja noortevaldkonna töötajatele
Tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele võimaldatakse tõhustusdoosiga vaktsineerimist 6 kuu möödumisel esmase vaktsiinikuuri läbimisest. Soovitame kõigil seda võimalust kasutada. Koolide töötajad saavad vaktsineerimiseks pöörduda oma kooliõe poole või piirkonna lähima vaktsineerija juurde. Lasteaedade, huvikoolide, noortekeskuste, kõrgkoolide töötajad saavad vaktsineerida lähima vaktsineerija juures. Registreerimine vaktsineerimisele on võimalik raviasutuse registratuuri vahendusel telefoni teel või kasutades raviasutuse enda digiregistratuuri. Lisainfo: vaktsineeri.ee

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia videod viiruste ja vaktsiinide kohta
Noorte teadlaste poolt on loodud põnevad ja arendavad lühivideod, mis sobivad ka kooli- ning huvitundides noortele näitamiseks ja teemade üle arutamiseks.
Vaata videosid

Koolipsühholoogide nõuandeliin
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on avatud tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad ning õpilased. Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20.

Lisainfot leiab ka: https://www.hm.ee/et/koroona

Haridus- ja Teadusministeerium

 

HTMi infokiri

Tähelepanu!

11:16 26. oktoober 2021

Koolivaheajal (25.10-31.10) eelkooli ei toimu!

Vanemuise teatri koolipäev

12:59 22. oktoober 2021

Tõrva Gümnaasiumi 7.a ja 9.b klass käisid Vanemuise teatri koolipäeval. Koolipäev sisaldas kolme ainetundi ja väikest ekskursiooni teatrimajas.

Alustasime kehalise kasvatuse tunniga. Selles tunnis õppisime tundma klassikalise balleti põhipositsioone, saime teadmisi balletiajaloost ja tänapäevast.

Järgmisena oli kirjanduse tund. Seal kuulsime  huvitavaid fakte teatriajaloost. Rääkisime ajast ja inimestest, neist, kes on teatri sünnile kaasa aidanud, seda loonud ja kujundanud.

Viimaseks tunniks oli füüsika, mille teemaks oli optika: valguskiir, valguse murdumine, värvusspektrid ja muu vaadelduna läbi teatritöö prisma. Füüsikatunni lõpus toimus lavatehnika demonstratsioon oma täies ilus.  Saatelooks oli “Väravamäng” ansamblilt Etnosfäär. Päev oli väga lõbus ja huvitav. Nägime teatrit teisest küljest, seda tavaline külastaja ei näe.

 

Liise Marie Mikk

Valgamaa aasta õppeasutuse juht Irja Käärik

12:04 13. oktoober 2021

Oleme uhked, et meie kooli õppealajuhataja Irja Käärik on tunnustatud Valgamaa aasta õppeasutuse juhi tiitliga.

Irja nomineerisid tiitlile meie kooli lapsevanemad.

Irja on töötanud Tõrva Gümnaasiumis 16 aastat ja teda tuntakse äärmiselt südamliku ja  hooliva kolleegina.

Soovime meie õppealajuhatajale rõõmu igasse päeva ja täname, et ta alati olemas on.

06.09.2021 14:57

Muljed TORE suvekoolist

06.09.2021 09:48

Kunstistuudio alustab

26.08.2021 12:32

1.klassid 2021/22

25.08.2021 10:20

Kooliaasta avaaktused

18.08.2021 11:01

Teade


Uudiste arhiiv

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 7679455
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS