Raamatukogu

Tavalise õppetööga koolipäevadel on kooli raamatukogu avatud kell 8.00-16.00.

Lühendatud tundidega koolipäevadel ning iseõppimise päeval on kooli raamatukogu avatud kell 8.00-14.00.

Koolivaheaegadel ootame külastajaid tööpäeviti 9.00-13.00.

Tõrva Gümnaasiumi raamatukogu asub koolimaja C-korpuse esimesel korrusel.

 
 
 
Raamatukoguhoidjad:
Silvar Lelle             silvar@torva.edu.ee
Raamatukogu telefon 76 79 403
 

 

Tõrva Gümnaasiumi kodukord - peatükk 6. Õppekirjandusest

6. Õppekirjandus

6.1. Koolis on oma raamatukogu.

6.2. Raamatukogu lugejateeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse kooli direktori kinnitatud raamatukogu kasutamiseeskirjas.

6.3. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja muu õppekirjanduse kasutamise ja laenutamise korraldab kooli raamatukogu.

6.4. Kool võimaldab põhikooliastmes õppival õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning gümnaasiumiastmes õppival õpilasel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.

6.5. Kokkuleppel lapsevanematega võib kool organiseerida õppetööd toetavate lisamaterjalide müüki õpilastele.

6.6. Õppekirjanduse kogu teavikute tellimuse koostab raamatukoguhoidja kooskõlastatult klassi- ja aineõpetajatega ning selle kinnitab kooli direktor.

6.7. Õppekirjanduse kogu komplekteerimisel lähtutakse kooli õppekavast, Eesti Hariduse Infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist, klassi- ja aineõpetajate ettepanekutest ning kooli eelarvelistest vahenditest ja võimalustest.

6.8. Kooliaastaks vajaminevad õpikud laenutavad 4-12. klassi õpilased individuaalselt kooli raamatukogust augusti lõpus, 1-3. klassi õpilased septembri alguses. Laenutamine toimub klasside kaupa graafiku alusel elektrooniliselt.

6.9. Igale põhikooli õpilasele väljastatakse kooli raamatukogu poolt ka töövihikud. Tasuta saadud töövihikud on kooli vara kuni õppeaasta lõpuni. Gümnaasiumiõpilased ostavad õppekava läbimiseks vajalikud töövihikud ja lisamaterjalid välja augusti lõpus.

6.10. Õppeaasta, kursuse (gümnaasium) või täiendava õppetöö lõppedes tagastavad õpilased korrastatud õpikud raamatukokku. Tagastamist võib korraldada ka aineõpetaja. Mitmeosaliste õpikute puhul tagastatakse esimesed osad õppeaasta jooksul.

6.11. Õpilane kontrollib kättesaamisel oma õpiku korrasolekut, kirjutab igasse õpikusse oma nime, klassi ja õppeaasta numbri. Õpikule peab ümber panema paberi. Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õpikute ja teiste õppevahendite eest.

6.12. Õpilane on kohustatud teatama kadunud või rikutud õpikust raamatukoguhoidjale või õpetajale. Kaotatud õpiku, töövihiku või tööraamatu asemele tuleb osta uus. Asendatud õpik jääb koolile.

6.13. Koolist lahkumisel või kooli lõpetamisel saab õpilane dokumendid kätte siis, kui võlgnevused raamatukogu ees on likvideeritud.

Aadress

Kontakt

     Puiestee 1, 68606      tel 54300636
     Tõrva linn      e-post kool@torva.edu.ee
Greaton CMS